Ochrana osobních dat

Prohlášení o ochraně osobních dat

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR).

 1. Správce osobních údajů:

Správcem osobních údajů je společnost: Sklenka Francie, Na Příkopě 254, Poděbrady, Velké Zboží, 290 01, IČO: 05800218 (dále jen Správce). Tímto Vás informuje v souladu s čl.12 GDPR o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Správci udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu, v jakém mu byly poskytnuty, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, z důvodu oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: sklenkafrancie@gmail.com nebo zasláním dopisu na adresu sídla správce.

 3. Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce zpracovává osobní údaje v nutném rozsahu vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze po dobu, která je nezbytně nutná. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování.

 4. Zdroje osobních údajů:

  • Přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.)
  • Veřejně přístupné rejstříky, seznamy, evidence (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí aj.) 

 

 5. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

   Zpracování osobních údajů provádí správce nebo smluvní zpracovatel. Je prováděno v sídle správce pověřenými zaměstnanci nebo zpracovatelem. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem za dodržování potřebných bezpečnostních zásad. Správce přijal opatření k zajištění ochrany osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům nebo neoprávněnému zpracování.

 6. Doba zpracování osobních údajů:

Doba zpracování osobních údajů je v souladu se lhůtami uvedenými ve skartačním řádu správce nebo v souladu s příslušnými právními předpisy. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností správce plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 7. Předávání osobních údajů jiným osobám:

Vaše osobní údaje mohou být správcem zpřístupněny jiným osobám za dodržení všech zásad z GDPR vyplývajících v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny inkasním agenturám a to za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání nebo v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.

 8. Práva subjektu údajů:

Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:

  • Požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává.
  • Požadovat opravu nebo doplnění osobních údajů, které správce zpracovává, pokud jsou nepřesné.
  • Kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.